Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Nouvelle traduction : Communiqué de presse : NON à un projet de loi trompeur sur le surendettement

Testaankoop en verenigingen die strijden tegen overmatige schuldenlast zijn niet akkoord met misleidend wetsontwerp

04/07/2023

Sinds enkele weken circuleert er een wetsontwerp van de Minister van Justitie, dat als doel heeft overmatige schuldenlast te bestrijden en schuldenaars en bedrijven in moeilijkheden te beschermen. Voor Testaankoop en verschillende verenigingen die zich inzetten tegen overmatige schuldenlast en armoede, zijn de mooie titel en aantrekkelijke doelen echter misleidend.

Omdat weinig consumenten de facturen van bedrijven betwisten voor de vrederechter, stelt het voorontwerp voor om die – zinloze en dure - procedure te vervangen door een eenzijdige, hoofdzakelijk digitale procedure die van begin tot einde wordt gevoerd door deurwaarders. De vrederechter komt enkel nog tussen op het einde om de procedure te valideren. De schuldeiser krijgt dan een proces-verbaal van niet-betwisting, waarmee de deurwaarder zou kunnen overgaan tot een inbeslagname van de goederen en inkomsten van de consument/schuldenaar.

Het is een aanvaardbare doelstelling om bedrijven te helpen om snel en zonder al te veel kosten hun facturen betaald te krijgen. Maar dit mag niet ten koste gaan van de consument. Het voorontwerpen voorziet wel in mechanismen om de rechten van consumenten te waarborgen, maar die zijn ontoereikend en blijken vooral lege dozen te zijn.

Volgens Testaankoop en experten in de strijd tegen overmatige schuldenlast, zal zo’n procedure het tegenovergestelde effect hebben van wat werd aangekondigd: meer boetes, meer dwangmaatregelen (en dus deurwaarderskosten),... Kortom: meer risico voor de financieel kwetsbare consument om in een spiraal van overmatige schuldenlast terecht te komen.

Er bestaat ook een risico dat dit voorontwerp een trend zal versterken die Testaankoop en de verenigingen die strijden tegen overmatige schuldenlast al lange tijd aan de kaak stellen: die van de schuldenindustrie, waarop sommige deurwaarderskantoren zich hebben gestort. In het geval van onbetaalde consumentenschulden kan de deurwaarder door een schuldeiser worden gemandateerd om een schuld buiten de rechtbank om te innen. Als dit niet lukt, zal de deurwaarder op verzoek van de schuldeiser de nieuwe digitale procedure kunnen opstarten om een proces-verbaal van onbetwiste schuldvordering te verkrijgen. En het is diezelfde deurwaarden die daarna het pv mag uitvoeren. Gerechtsdeurwaarders verwerven zo een virtueel monopolie op de inning van consumentenschulden, ook al zijn sommigen van hen net verantwoordelijk voor de exponentiële stijging van de kosten die consumenten moeten bijleggen in geval van wanbetaling.

In een notendop :
  • Het project wil de invordering van niet-betwiste schulden automatiseren en vergemakkelijken met behulp van een digitale procedure. Dat zal vooral de schuldeisers ten goede komen. Testaankoop en de organisaties tegen armoede vrezen dat de bescherming van de consument in het gedrang komt;
  • Door het gemakkelijker te maken om een uitvoerbare titel te verkrijgen, vermindert het wetsontwerp de mogelijkheden voor een goedkopere minnelijke schuldregeling;
  • Het ontwerp bevat geen effectieve, concrete maatregelen om overmatige schuldenlast te bestrijden, behalve het melden ervan aan het OCMW. Maar ze krijgen daarvoor geen richtsnoeren noch middelen;
  • Het ontwerp geeft deurwaarders een monopolie-rol in de nieuwe procedure, ten nadele van de vrederechter. Die wordt gedegradeerd tot controleur, op basis van informatie en documenten die door de deurwaarder zelf worden verstrekt.

TTestaankoop en de verenigingen die strijden tegen overmatige schuldenlast en armoede zijn fel gekant tegen de goedkeuring van dit wetsontwerp en hebben dit laten weten aan de betrokken ministers van de federale regering.

Om overmatige schuldenlast efficiënt te bestrijden, zijn structurele hervormingen nodig die zich tegelijkertijd richten op de minnelijke invordering, gerechtelijke invordering, schuldbemiddeling en collectieve schuldregeling. Het kan niet enkel gebaseerd zijn op het optreden van gerechtsdeurwaarders en vereist een impactanalyse en echt overleg met alle betrokken actoren.

______________________________________

Testaankoop: Laura Clays, 0485/90.84.70

Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Sylvie Moreau, 0471/45.96.76

Belgisch Netwerk Armoedebestrijding: Caroline Van der Hoeven, 0474/55.96.11

SAM, steunpunt Mens en Samenleving:

JPEG - 20.1 kB

https://www.test-aankoop.be/familie-prive/consumentenrechten/pers/schuldenlast

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief