Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Tips van de sector

Hier vindt u een reeks van praktische informaties die in het dagelijkse beheer van uw dossiers nuttig kunnen zijn.

INFOS ONTVANGEN IN OKTOBER

19/10/2021 - VERVOER: Wist u dat werkzoekenden die naar een sollicitatiegesprek gaan, korting kunnen krijgen op hun NMBS-ticket? Het is een beetje ingewikkeld om te verkrijgen, maar het voorkomt een hoge boete. Meer informatie [HIER-<https://www.belgiantrain.be/nl/tick...
15/10/2021]>
art1251].

13/10/2021 - CORONAVIRUS : In een persbericht van 24/09 kondigde de regering (KERN) aan dat zij bepaalde sociale maatregelen die op 31/09 zouden aflopen, wilde verlengen tot 31/12. Het betreft het overbruggingsrecht, tijdelijke werkloosheid, maar ook de COVID-premie (verlaagd van 50 naar 25€). Meer info zodra deze maatregelen zijn doorgegeven in een KB.

12/10/2021 - VERLOF: Naast het vaderschapsverlof wordt ook het rouwverlof uitgebreid en gediversifieerd naargelang de band met de overledene. De wet van 15 juli 2021 kent namelijk 10 dagen kleine werkloosheid toe aan de persoon die een samenwonende partner, een echtgenoot of een kind heeft verloren. Meer informatie op de FOD Werkgelegenheid website

07/10/2021 - ZELFSTANDIGE: Sinds 5 juli 2021 heeft de Kamer van Ondernemingen in moeilijkheden bij het Ondernemingsgerecht toegang tot het Centraal register van economische signalen. Dit zal de analyse van de indicatoren die tijdens het conferentiedebat van 26/11/2020 zijn toegelicht, aanzienlijk vergemakkelijken. Meer info in dit artikel van Stradalex.].

05/10/2021 - HUUR : Sinds begin 2021 had de Brusselse regering aangekondigd dat ze de toegang tot de huurpremie wilde gelijkschakelen en vergemakkelijken voor huurders met een laag inkomen die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die geen sociale huisvesting genieten (Zie HIER). Dit is nu gebeurd met de publicatie van het regeringsdecreet van 15/07/2021 (!). Meer infos zullen volgen.

INFOS ONTVANGEN IN SEPTEMBER

30/09/2021 - ENERGIE : Naar aanleiding van de voorspelde stijging van de prijs van elektriciteit en vooral van gas, heeft het Steunpunt samen met verschillende netwerken en actoren op het terrein een witte kaart ondertekend waarin concrete oplossingen worden geëist om de gevolgen van deze stijging tegen te gaan. de open brief is beschikbaar (alleen in het Frans) op site du Soir

28/09/2021 - SAMENLEVING: Het Steunpunt deelt u, in samenwerking met tal van netwerken en actoren op het terrein, deze Open Brief die bedoeld is om mensen bewust te maken van het belang om loketten open te houden, ondanks telewerken en de toenemende digitalisering. De tekst van de brief is HIER beschikbaar.

23/09/2021 - GAS-boete : De verzending van de eerste brief met de verklaring van de overtreding die aanleiding geeft tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) gebeurt normaal gezien per aangetekende zending, behalve voor bepaalde vereenvoudigde procedures waar een gewone brief volstaat. Overtredingen van sein C3 (verboden toegang in beide richtingen) en sein F103 (voetgangerszone) zullen voortaan volgens de vereenvoudigde procedure worden behandeld. Meer details in het volgende artikel.

21/09/2021 - CORONAVIRUS : De wet van 14/08/2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie, bekend als de "Pandemiewet" is op 14/09/2021 in werking getreden. Inbreuken op de aangenomen regels zullen moeten worden vervolgd voor de politierechtbank en niet langer via de GAS. Meer informaties op de Brulocalis website

16/09/2021 - SCHULDEISERS : Het gerechtsdeurwaarderskantoor Leroy op Brussel heeft sinds enige tijd een direct e-mail adres CPAS.OCMW@leroy-partners.be gereserveerd voor Schuldbemiddelingsdienst.

07/09/2021 - SOCIALE UITKERINGEN: De FOD Maatschappelijke Integratie deelt ons mee dat per 1 september de inkomensdrempel om in aanmerking te komen voor een verwarmingsuitkering is geïndexeerd. Het bruto jaarinkomen mag niet hoger zijn dan 20.356,30€ (tegenover 19.566,25€ voorheen) + 3.768,51€ per persoon ten laste. Het is ook beschikbaar voor mensen met CSR. Meer info op de website van het Sociale Verwarmingsfonds

02/09/2021 - CORONAVIRUS : Wegens de crisis wordt de schorsing van de Gewestbelasting voor inrichtingen van toeristische logies verlengd voor de periode van 01/07/2021 tot 31/12/2021 (KB van 15/07/2021). Deze vrijstelling is ingegaan op 1 januari 2020. Meer informatie op de website van Fiscaliteit.Brussels

INFOS ONTVANGEN IN AUGUSTUS

31/08/2021 - VERKEERSBOETES : De betaling van verkeersboetes kan gebeuren via het platform https://www.verkeersboetes.be/. Vanaf 23/08/2021 zal echter ook een extra vergoeding van 8,84 euro (of 25,32 euro na ontvang van het bevel tot betalen) moeten worden betaald om de werkingskosten van dit platform te dekken. Meer info HIER.

27/08/2021 - CSR : Wat de COVID-premie van 50€ betreft die wordt toegekend aan begunstigden van een inkomen dat gelijk is aan het leefloon, bestaat er nog geen gezaghebbende rechtspraak terzake. In Brussel zijn sommigen weliswaar van mening dat deze premie niet beslagvatbaar is, maar het lijkt erop dat de meeste rechters de keuze van de toewijzing ervan aan de schuldbemiddelaars overlaten..

24/08/2021 - PENALE BOETES : Sinds 1 mei is de inning van penale boetes, die werd beheerd door de Niet-Belasting Invorderingskantoren, toevertrouwd aan TEAMS INVORDERING. Indien de belastingplichtige er niet in slaagt de schuld binnen een jaar te vereffenen, kan hij nu een ASR aanvragen.

20/08/2021 - ALIMENTATIE SCHULDEN : Sinds eind 2020 is de inning van DAVO-schulden toevertrouwd aan TEAMS INVORDERING, waardoor de inningsfilosofie enigszins is gewijzigd. Schuldenaren die hun schuld niet binnen een jaar naast de lopende annuïteit kunnen betalen, worden doorverwezen naar de ASR-procedure.

03/08/2021 - JOBAANBIEDING : De VZW Service Infor Gaz Elec / Collectif Solidarité Contre l’Exclusion is op zoek naar een voltijds franstalig Onderzoeksmedewerker (m/v). Raadpleeg de aanbieding HIER.

INFOS ONTVANGEN IN JULI

30/07/2021 - CORONAVIRUS : De wet van 18/07/2021, bevestigde de verlenging tot 30/09/2021 van verschillende coronamaatregelen op sociaal en fiscaal gebied, zoals 1° de premie van 50€/maand voor inkomens gelijk aan de RIS, 2° de werkloosheidmaatregelen, 3° het overbruggingsrecht.

27/07/2021 - KREDIET : In het kader van haar opdracht om de consumenten in de financiële sector te beschermen, heeft de FSMA een sensibiliseringscampagne gelanceerd om ONLINE FRAUDE te bestrijden. Verschillende informatievideo’s zijn online beschikbaar

INFOS ONTVANGEN IN JUNI

30/06/2021 - CORONAVIRUS : Verschilende beschermende maatregelen, waaronder het verhogen van de beslagbaar gedeelte en het verlengen van de termijn vom een dringende interventie van het rechtsbijstand te rechtvaardigen, zijn zojuist met 3 maanden verlengd tot 30 september. (KB van 24/06/2021)

25/06/2021 - CORONAVIRUS: Om dat mensen tijdens de crisis meer geld in zak hebben, is de voorheffing op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen sinds mei 2020 verlaagd van 26,5% naar 15%. Deze maatregel is verlengd voor de maanden juli, augustus en september 2021 (KB van 20/06/2021). Wij herinneren eraan dat het definitieve belastingtarief van het jaar niet verandert. Pas op voor de regularisatie.

21/06/2021 - CORONAVIRUS: De regering heeft besloten de betaling van de premie van 50,00€/maand voor begunstigden van het leefloon of gelijkwaardige financiële steun te verlengen tot 30/09/2021. De tekst is in ieder geval volgens de website van de FOD maatschappelijke integratie bij het Parlement ingediend. UPDATE - zie info dd. 30/07

18/06/2021 - SCHULDEISERS : Nieuw adres van de schuldeiser EOS Aremas Belgium - Sint-Lazaruslaan 4-10/2 te 1210 Brussel.

16/06/2021 - SOCIALE UITKERINGEN : Vergeet niet, dat het bedrag van het leefloon zal op 1 juli 2021 stijgen. Info en bedragen op volgende website.

14/06/2021 - PENALE BOETES : Wist u dat het sinds kort mogelijk is om een afbetalingsplan te vragen voor een strafrechtelijke boete (overtreding, corona boete...) zelfs als deze nog niet voor de rechter is geweest ? Let op: dit geldt niet voor verkeersboetes. Meer info op de 2e pagina van de FAQ op de website www.uwboete.be of via het bijgevoegd formulier (adres = juist, geen straatnaam)

09/06/2021 - CORONAVIRUS: De Brusselse regering heeft besloten om de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een staatslening om zijn handelshuur te betalen te versoepelen. Verhoging van het maximumbedrag en de aflossingsperiode. Meer informatie HIER.

07/06/2021 - JUSTITIE : Sinds 1 juni 2021 is het bedrag van de procedurele toelagen zojuist met 10% verhoogd. Dit is de derde keer sinds 2007 dat deze bedragen worden geïndexeerd. Bedragen en toelichtingen op de volgende link (alleen in het Frans voor het moment).

03/06/2021 - CORONAVIRUS : Ook dit jaar zullen particuliers niet naar de FOD kunnen gaan om hulp te krijgen bij het invullen van hun belastingaangifte. Behalve voor uitzonderlijke gevallen is alleen een telefonische bijstand mogelijk als u een afspraak maakt voor 29/6/2021. Meer info op de FOD website.

01/06/2021 - KREDIET : Na de CREG is het de beurt aan FEBELFIN om haar jaarverslag bekend te maken. Deze kan worden geraadpleegd op de volgende link.

INFOS ONTVANGEN IN MEI

31/05/2021 - ENERGIE: De CREG, Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, heeft haar Jaarverslag 2020 vrijgegeven voor raadpleging HIER. Een samenvatting van belangrijke ontwikkelingen en opvallende feiten is ook beschikbaar op volgende link.

26/05/2021 - BESLAG : Weet u dat de particulier gratis een kopie van zijn beslagleggingsbevelen kan krijgen ? Daartoe hoeft hij alleen maar een verzoek in te dienen bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders op info@nkgb-cnhb.be, met een kopie van zijn identiteitskaart. Om de informatie daarin te ontcijferen, stuur een verzoek naar s.vanderbruggen@mediationdedettes.be.

20/05/2021 - KREDIET : Op 1 juni 2021, verlaging van het JKP voor kredietopeningen, d.w.z. het maximale totaal dat alle uitgaven van het kredietcontract niet mogen overschrijden. Het zal dus (iets) minder kosten om voor zijn rekening negatief te passeren. Meer info op de website van de FOD

17/05/2021 - BESLAG : In geval van loonbeslag kunt u de deurwaarder dwingen tot verdeling over te gaan als u meent dat het zover is met het verwijzen naar het artikel 1629 van het Gerechtelijk Wetboek dat voorschrijft dat : de deurwaarder uiterlijk binnen de vijftien dagen na de uitnodiging die hem door de meest gerede partij is gedaan, een project van verdeling opstelt (...).

10/05/2021 - JUSTITIE: Publicatie van het jaarverslag van de Ombudsman voor gerechtsdeurwaarders. Het bevat een aantal interessante aanbevelingen, zoals de herziening van het tarief of de tuchtprocedure. Zie HIER.

07/05/2021 - SCHULDEISERS: Vanaf 1 mei worden penale boetes geïnd door het Team Invordering van de woonplaats van de debiteur en niet langer door het kantoor niet-fiscale invordering van de plaats van de overtreding. Laat het ons weten als u een verandering in het incassobeleid opmerkt. Meer info HIER

06/05/2021 - CSR : In geval van een schuld aan een Vereniging van Mede-eigenaars moet u ook de contactgegevens van de SYNDICUS vermelden , zodat de griffie geldig contact met hen kan opnemen. Zie artikel 577-8, §4, 6° van het Burgerlijk Wetboek.

04/05/2021 - KREDIET : Let op - wanneer u met een kredietgever onderhandelt om een overdracht van inkomsten op te schorten, vergeet dan de overdrachten tegen belastingteruggaven of vakantiegeld niet. Meer infos HIER

INFOS ONTVANGEN IN APRIL

26/04/2021 - SCHULDBEMIDDELING : Oprichting van virtuele STEUNGROEPEN voor mensen met overmatige schuldenlast. Meer infos HIER (alleen in het Frans).

23/04/2021 - CORONAVIRUS : Verlenging tot 30/06/2021 van de verhoging van het niet beslagbaar deel van het inkomen (KB van 29/03/2021) - Meer infos HIER.

15/04/2021 - CORONAVIRUS : Verlenging tot 30/06/2021 van de premie van 50,00€/maand voor wie een leefloon ontvangt (of een gelijkwaardig inkomen) (Wet van 02/04/2021) - Meer infos HIER.

12/04/2021 - CORONAVIRUS - Verlenging tot 25/04 van het verbod van de uithuiszettingen in Brussel (BS dd. 01/04/2021) - Meer infos HIER.

07/04/2021 - SCHULDEISERS : Nieuw adres van de schuldeiser IRC GROUP - Rue des Prémontrés 2/12 te 4000 LUIK.

INFOS ONTVANGEN IN MAART

22/03/2021 - SCHULDEISERS : Nieuwe deurwaardersvereniging, vereniging van de deurwaarders Jacques LAMBERT, Luc PAUWELS & Roger MOREELS die de studie FORESTI LEX hebben gesticht - Victor Rousseaulaan 165/01 te 1190 VORST.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief